Akkoord Cao Tuinzaadbedrijven ver weg

19/02/2021 - Jaap den Dekker

De Cao-onderhandelingen tussen Plantum en de Vakbonden zijn in volle gang. Maar er is nog geen uitzicht op een akkoord tussen Plantum en de Vakbonden. Plantum heeft voorgesteld de huidige cao met een loonsverhoging te verlengen. De vakbonden hebben een loonsverhoging van 5% voorgesteld en willen een uitbreiding van de huidige CAO met o.a. een Seniorenregeling.

Het percentage van de loonsverhoging en de uitbreiding van de huidige CAO zijn de twee voornaamste redenen waarom er nog geen akkoord is.

1. Loonsverhoging
De vakorganisaties vragen een loonsverhoging van 4 % (De Unie) en 5% (CNV Vakmensen en FNV). Werkgevers vinden deze hoge looneis buiten proportie gezien de onzekere marktontwikkelingen. Daarbij zou een dergelijke structurele verhoging van loon(kosten) ten koste gaan van een gezonde lange termijn bedrijfsvoering.

Omdat de voorstellen voor loonsverhoging ver uit elkaar liggen, maakt dit het erg moeilijk om hierover een akkoord te bereiken.

2. Uitbreiding van CAO met een Seniorenregeling
De vakorganisaties willen alleen een CAO afspreken als daar een regeling in opgenomen is voor oudere werknemers (met een zwaar beroep).

Een dergelijke regeling zou het mogelijk maken dat oudere werknemers, deels doorbetaald, minder kunnen gaan werken en ook een aantal jaar voor de AOW-datum kunnen stoppen met werken. Tijdens die jaren zouden werknemers dan een uitkering moeten ontvangen.
Werkgevers zijn bereid om een kader af te spreken in de CAO om werknemers te ondersteunen, zodat zij hun werk duurzaam kunnen (blijven) doen. Vervolgens kan de praktische invulling hiervan wat Werkgevers betreft op individueel bedrijfsniveau plaatsvinden.

Hoe nu verder?
Plantum streeft nog steeds naar het op korte termijn afsluiten van een CAO Tuinzaadbedrijven. Omdat Plantum de duurzame inzetbaarheid van de werknemers belangrijk vindt bespreekt zij binnenkort met de Tuinzaadbedrijven een voorstel voor een kaderafspraak hierover in de CAO. Vervolgens wordt dit voorstel besproken met de Vakbonden.

Daarna wil Plantum voor komende jaren met de vakbonden onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden er meer maatwerk mogelijk is voor de bedrijven. Dit vinden Werkgevers belangrijk omdat de afzonderlijke bedrijven op bepaalde gebieden zeer verschillend van elkaar zijn. Zo zijn er verschillen tussen Werkgevers in cultuur, internationalisering, HRM-organisatie, beschikbaarheid van beleid, etc. Tegelijkertijd blijft er ook toegevoegde waarde om bepaalde zaken collectief af te spreken in een CAO.

Een dergelijk overleg met afspraken over de mogelijkheden voor meer maatwerk voor de bedrijven, met ook behoud van collectieve afspraken kost tijd en een zorgvuldige discussie. Juist daarom is dit iets om over door te praten met de Vakbonden na het afsluiten van deze CAO.

Bericht downloaden
Hier kunt u dit bericht downloaden om de werknemers in uw bedrijf te informeren over het cao overleg.