Privacyverklaring

Algemeen
Plantum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Plantum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in ieder geval het volgende in:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en wij zullen deze respecteren.

Als Plantum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in meer algemene zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Plantum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie met de leden;
 • het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Plantum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • relevante profielinformatie.

Uw persoonsgegevens worden door Plantum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van lidmaatschap en daarna alleen in de (financiële) administratie op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens leveranciers worden door Plantum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over een opdracht;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Plantum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam;
 • adresgegevens
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • relevante profielinformatie.

Uw persoonsgegevens worden door Plantum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van een overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Plantum verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen en attenderingen.

De grondslag voor deze persoonsgegevens een uitdrukkelijk verzoek van de ontvanger.

Voor deze doelstelling kan Plantum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Plantum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende men aangemeld is voor de Nieuwsbrief en/of de website.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholders, lobbycontacten of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospects, stakeholders, lobbycontacten of geïnteresseerden worden door Plantum verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking (digitaal en papier) en/of gerichte contacten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte van een visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn of ander internet-medium en/of e-mailcontact.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Plantum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Plantum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode waarin men gezien wordt als een prospect, stakeholder/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de IT-systemen en de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) aken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Plantum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Plantum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Plantum
Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda
Tel: (+31) (0)182-688668
E-mail: info@plantum.nl