Disclaimer

  1. De website van Plantum wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Plantum geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die op deze website is opgenomen, of waaraan wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Aan de informatie die op de website van Plantum staat vermeld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
  2. Plantum sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Plantum.
  3. Het is Plantum te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. Plantum kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Plantum toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
  4. Deze website kan links bevatten dan wel verwijzingen naar andere websites. Aangezien Plantum geen toezicht heeft op de inhoud van die andere websites draagt Plantum geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van Plantum.
  5. Plantum kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade aan computer hard- en software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
  6. Het logo van Plantum mag slechts door leden van Plantum vrij worden gehanteerd, mits het gebruik geen schade in welke vorm dan ook toebrengt aan Plantum. Niet-leden mogen slechts na het verkrijgen van expliciete toestemming van Plantum het logo hanteren.
  7. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de website verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, etc.) eigendom zijn en blijven van Plantum. Niets van de website mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plantum. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.
  8. Plantum respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze website.
  9. Via de website kan Plantum gebruik maken van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de Plantum website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.