Farm to Fork Strategy gepresenteerd

20/05/2020

Op 20 mei 2020 is door de Europese Commissie de Farm to Fork Strategy gepresenteerd. Het is onderdeel van de Europese Green Deal​. In de Green Deal beschrijft de Europese Commissie hoe zij denkt dat Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent kan zijn. De Green Deal is gericht op een nieuwe, duurzame en inclusieve groeistrategie die de economie stimuleert, de gezondheid en levenskwaliteit van mensen verbetert, voor de natuur zorgt en niemand uitsluit van deelname. Waar de Green Deal de stip aan de horizon weergeeft, geeft de Farm to Fork Strategy de routekaart. Hier volgt een overzicht van wat voor Plantum-leden het meest in het oog springt.

Voedselzekerheid

De Europese Commissie zet in op voedselzekerheid en een robuust en veerkrachtig voedselsysteem dat onder alle omstandigheden voldoende en veilig voedsel van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs beschikbaar kan houden. De Europese Commissie wil een EU Food Security Obersvatory in het leven roepen. Het doel daarvan is kennis te verzamelen over de capaciteit van de Europese Unie (EU) om in haar voedselbehoefte te voorzien, de voedselvoorziening en betaalbaarheid van dat voedsel te monitoren en daarmee beslissing ondersteund te zijn voor de EU.

Duurzame voedselproductie

De ecologische voetafdruk van voedselproductie moet kleiner worden. Voedselproductie moet leiden tot neutrale of positieve milieueffecten, behoud en herstel van de natuurlijke hulpbronnen waarvan het voedselsysteem afhankelijk is. De Europese Commissie kiest voor een koers met minder gewasbeschermingsmiddelen en (kunst)mest. Om dat te bereiken wordt naar alle mogelijke alternatieven gekeken, vanuit de natuur evenals technologisch of digitaal. Het beleidsinstrument dat hier ingezet wordt, is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De Europese Commissie wil de directe en indirecte uitstoot van CO2 terugdringen. Daarvoor wordt ingezet op vernieuwing van het machinepark, maar ook op minder import van soja van buiten de EU en het stimuleren van de teelt van eiwitrijke gewassen binnen de EU. 

Duurzame voedselketen

Om de beschreven doelen te bereiken, stelt de Europese Commissie een integrale aanpak van de voedselketen voor. Daarbij erkent de Commissie bestaande verschillen tussen lidstaten en dat niet in elke lidstaat even snel veranderingen kunnen worden doorgevoerd. De Commissie stelt voor het einde van 2023 een wetgevingsinitiatief voor dat het kader geeft voor een duurzaam voedselsysteem.

De biologische teelt wordt ook verder gestimuleerd vanuit de Fram to Fork Strategy.

Consumptie van duurzaam geproduceerd en gezond voedsel promoten

Om gezonde voeding te stimuleren denkt de Europese Commissie aan het informeren van consumenten om ze in staat te stellen makkelijker een gezonde keuze te laten maken. Ook wordt verkend of er prijssturing mogelijk is via BTW-tarieven.

Onderzoek, innovatie, technologie en investering

In het kader van Horizon 2020​ bereidt de Commissie een aanvullende oproep voor voorstellen voor prioriteiten van de Green Deal in 2020 voor met een waarde van ongeveer 1 miljard euro. In het kader van Horizon Euro​pe stelt zij voor om 10 miljard euro uit te geven voor onderzoek en innovatie aan voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw, visserij, aquacultuur en milieu, alsmede het gebruik van digitale technologieën.

De Farm to Fork Strategy wordt in nauwe samenhang met de andere elementen van de Green Deal uitgevoerd, met name de biodiversiteitsstrategie, de nieuwe ‘Circular Economy Action Plan’ en de ‘Zero Pollution Ambition’. Het zal de leidraad zijn naar duurzame voedselsystemen, met inbegrip van de vooruitgang op het gebied van de doelstellingen en de algehele vermindering van de ecologische en klimaatvoetafdruk van het EU-voedselsysteem. De Commissie evalueert de voortgang regelmatig en past de acties zo nodig aan. Zij zal deze strategie medio 2023 herzien om te beoordelen of de genomen maatregelen voldoende zijn om de doelstellingen te bereiken of dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.