Kick-off Nederlands Strategisch Plan GLB

20 maart 2019 - Daniël Ende

Het Rijk en de provincies hebben begin maart de officiële aftrap gegeven van het proces dat moet leiden tot het Nationaal Strategisch Plan GLB 2021-2027 (NSP). Eind dit jaar moet het plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de steigers staan. Stakeholders van maatschappelijke organisaties nemen op verschillende momenten deel aan het proces.

In het plan staat op welke wijze Nederland invulling geeft aan de Europese GLB-verordeningen die gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027. De overgang van directe inkomenssteun aan agrarische ondernemers naar prestatiegerichte betalingen is hiervan een belangrijk onderdeel. Die prestaties hebben vooral betrekking op groene thema’s zoals biodiversiteit, landschap en klimaat. Het Nationaal Strategisch Plan GLB ondersteunt ook de transitie naar kringlooplandbouw. Verbindingen worden gelegd met de LNV-landbouwvisie, het klimaatakkoord, de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de EU-Biodiversiteitsstrategie.

Nationaal strategisch plan
De lidstaten van de Europese Unie krijgen in de volgende GLB-periode meer invloed op de landelijke invulling van het Brusselse landbouwbeleid. Hoe lidstaten dat concreet gaan doen, komt in het Nationaal Strategisch Plan GLB te staan. Alle Europese lidstaten maken zo’n plan. Hoe het plan in Nederland tot stand komt, staat in een notitie die LNV-minister Carola Schouten in maart naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat, de provincies en de Unie van Waterschappen zijn direct betrokken bij het proces. Stakeholders van maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om gedurende het proces actief inbreng te leveren.

Op 23 mei 2019 vindt de eerste zogeheten GLB-stakeholderconferentie plaats. Plantum neemt deel aan deze conferentie.

De wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie over de toekomst van het GLB zijn gepubliceerd op 1 juni 2018. Ze omvatten drie voorstellen:

  1. een verordening met regels voor ondersteuning voor Nationale strategische plannen van het GLB;
  2. een verordening betreffende de gemeenschappelijke marktordening (GMO);
  3. een horizontale verordening inzake financiering, beheer en monitoring van het GLB.

Het voorstel voor een verordening betreffende strategische plannen voor het GLB introduceert een fundamentele verschuiving in het GLB, waarbij een verschuiving van naleving van regels naar focus op het halen van resultaten en prestaties plaatsvindt. Daarnaast is er een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Europese Unie en de lidstaten.

Achtergronddocumenten zijn te vinden via: