Meer ruimte voor uitzaai vanggewas

07/06/2019 - Daniël Ende

Een van de maatregelen uit het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn is dat er direct na de teelt van mais op zand en löss en uiterlijk op 1 oktober een vanggewas gezaaid moet zijn. Voor proefvelden in het Cultuur- en Gebruikswaardeonderzoek (CGO) levert deze bepaling problemen op. Mais op de proefvelden wordt geoogst als de rassen voldoende rijp zijn, meestal is dat voor 1 oktober haalbaar, maar niet altijd. Plantum werkt samen met LNV op aan een oplossing.

Het CGO en voorbeproeving van rassen ten behoeve van opname in het CGO door de kweekbedrijven wordt uitgevoerd op gehuurde praktijkpercelen in diverse regio’s in Nederland. Voor deze praktijkpercelen op zand en löss is bovengenoemde maatregel van kracht. Veredelaars van nieuwe rassen snijmais en korrelmais en betrokken onderzoekers van Wageningen Universiteit onderschrijven het belang van het beperken van uitspoeling van nitraat, maar het belang van voldoende afrijping van alle rassen is voor het CGO zwaarwegend. Een alternatief zoals onderzaai van gras zorgt er voor dat de uniformiteit van de proefveldomstandigheden om de CGO kenmerken te kunnen toetsen niet overal gelijk zijn. Hierdoor zou een vertekend beeld ontstaan van de genetische potentie van de rassen.

Niet voor alle proefvelden
De uitzondering die gemaakt wordt, betreft enkele tientallen hectaren proefvelden die directe betrekking hebben op het CGO en de bijbehorende voorbeproeving. Andere proefvelden en demovelden horen hier niet bij.

NVWA controleert
Het ministerie heeft deze week aangegeven dat een oplossing mogelijk is via de controle van de NVWA. De onderzoekers en proefveldhouders geven de percelen door waar CGO-proeven staan. De NVWA neemt dat mee bij controle en houdt rekening met de status van het proefveld voor de naleving van de regels. Nadere details worden nog besproken met het ministerie. Waarschijnlijk worden de GPS coördinaten of perceel registratie verzameld bij Plantum en van daaruit verstuurd naar het ministerie of de NVWA.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Daniël Ende: d.ende@plantum.nl