Onderhandelingsresultaat Cao Tuinzaadbedrijven

23/07/2021 - Jaap den Dekker

In het onderhandelingsresultaat is loonsverhoging afgesproken van 2,5% per 1 juli 2021 en 2,5% per 1 mei 2022. De beoogde cao loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. Verder is afgesproken dat de leeftijdsvakantiedagen van artikel 15 lid 2 in het vervolg vitaliteitsdagen worden genoemd en dat alle medewerkers een vitaliteitsdag krijgen. De medewerkers die al recht hadden op leeftijdsverlof, nu vitaliteitsverlof, krijgen er dus een extra dag bij. Verder wordt het mogelijk het bovenwettelijk verlof inclusief de vitaliteitsdagen te sparen zodat deze dagen kunnen worden ingezet door de werknemer voor de bevordering van zijn duurzame inzetbaarheid, korter werken en zorgverlof. De vervaltermijn voor bovenwettelijk verlof wordt daarvoor verlengd van 5 naar 10 jaar. Een paritaire werkgroep gaat de fiscale mogelijkheden onderzoeken van verlofsparen in euro’s in plaats van in verlofdagen.

Raam-cao & duurzame inzetbaarheid

In het kader van de raam-cao is een artikel opgenomen over de faciliteiten van de OR voor de bestaande bevoegdheden die in de cao aan de OR zijn toegekend. Daarnaast is over het al bestaande collectieve budget van 1,25% van de loonsom dat bedrijven besteden aan duurzame inzetbaarheid een nieuw cao-artikel overeengekomen. Daarin zijn de bestedingsdoelen van het duurzame inzetbaarheidsbudget nader omschreven.

Thuiswerkvergoeding

Als de werknemer verplicht thuiswerkt en de reiskostenvergoeding niet doorloopt, zoals door de fiscus toegestaan in de huidige COVID 19-crisis, is er recht op een thuiswerkvergoeding volgens de Nibudregeling van €2, = netto per dag. 

Instemming door de vakbondsleden

De leden van CNV Vakmensen, De Unie en FNV worden nu gevraagd of ze instemmen met het bereikte resultaat. Door de vakantieperiode zal pas eind augustus bekend worden of zij instemmen.

Vanzelfsprekend zullen we zodra de uitslag van de ledenraadpleging bekend is hierover informeren.

De volledige tekst van het akkoord kunt u hier downloaden.