Nieuwe Cao voor de Weefselkweeksector

14/10/2022 - Jaap den Dekker

De nieuwe cao voor de Weefselkweeksector heeft een looptijd van 1 oktober tot 30 september 2027. Kern van deze nieuwe Cao is dat de Cao Glastuinbouw wordt gevolgd. Niet alle bepalingen uit de Cao Glastuinbouw zijn van kracht. Zo blijft het mogelijk om in de avonduren te werken zonder dat daarvoor een toeslag geldt.

Geen aansluiting bij de Cao Colland
Daarnaast sluiten de Weefselkweekbedrijven niet aan bij de Cao Colland. De seniorenregeling uit de Cao Glastuinbouw is wel van toepassing en bedrijven moeten dit zelf financieren. Weefselkweekbedrijven kunnen er wel voor kiezen vrijwillig bij Colland aan te sluiten. De bepaling over pensioen is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige Cao voor de weefselkweeksector. Wel moet deze bepaling waarschijnlijk gewijzigd worden zodra de Wet Toekomst Pensioenen is vastgesteld.

Nieuwe functie-indeling
In de nieuwe cao gaan de medewerkers die onder de cao Weefselkweek vallen per 1 oktober over naar het functie- en loongebouw van de Cao Glastuinbouw. Medewerkers worden in het naast hogere functiejaar (in loon) ingedeeld in de van toepassing zijnde salarisschaal. De volgende trede in die schaal ontvangen ze per 1 januari 2024. Werknemers ontvangen z.s.m. na 1 oktober een eenmalige uitkering. Deze uitkering is afhankelijk van het salarisvoordeel dat de werknemer in 2022 en 2023 heeft door de nieuwe indeling en is samen 3%. Dus de hoogte van de uitkering verschilt per medewerker.

Voor de functie-indeling kan gebruik gemaakt worden van de referentie-functies uit het functiehandboek voor de Glastuinbouw en de specifieke referentie functies voor de weefselkweeksector zoals opgenomen in de cao voor de weefselkweeksector (bijlage 1). Voor het berekenen van de eenmalige uitkering verwijzen we naar het Excel-bestand dat we al eerder publiceerden.

Andere wijzigingen
De vakantietoeslag wordt 8.33% i.p.v. 8%. Er is geen sprake meer van wachtdagen bij ziekte. Ook is de seniorenregeling van de Glastuinbouw van toepassing, waarbij een medewerker vanaf 62 jaar 80% kan gaan werken met 90% loon en 90% pensioenopbouw. Om dit te financieren is het seniorenverlof bevroren hetgeen voor alle medewerkers betekent dat zij er geen nieuwe seniorendagen meer bij krijgen. Als een werknemer gebruikmaakt van de seniorenregeling vervallen ook de seniorendagen waarop hij al recht had.

De volledige cao-tekst en bijlage zijn hier te raadplegen.