EOB schort behandeling octrooiaanvragen op

10 april 2019

Op maandag 8 april jl. vond een debat plaats in de landbouwcommissie van het Europees Parlement over octrooien op klassieke veredeling. Het Europees Octrooibureau (EOB)  was op uitnodiging van Europarlementariër Jan Huitema aanwezig om uitleg te geven over de juridische onduidelijkheid die ontstaan is sinds de Technische Kamer van het EOB op 5 december 2018 besloot dat het verbod op octrooien op klassieke veredeling in haar ogen ongeldig is. Het is echter de Grote Kamer van Beroep, als hoogste juridisch orgaan van het EOB, die als enige uitsluitsel kan geven over de geldigheid van dit besluit. Tijdens het debat werd dan ook gemeld dat de president van het EOB aan de Grote Kamer van Beroep hierover uitleg heeft gevraagd en dat in de tussentijd alle octrooiaanvragen worden opgeschort. Het Europees Parlement gaf duidelijk te verstaan dat er zo snel mogelijk een juridisch sluitende oplossing gevonden moet worden in het belang van veredelaars, boeren en tuinders.

De Nederlandse Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) spraken zich tijdens het debat beiden zeer duidelijk uit. Zij verwezen daarbij allereerst naar de resolutie van 17 december 2015 waarin het Europees Parlement heeft vastgesteld dat natuurlijke planteneigenschappen vrij beschikbaar moeten blijven voor het ontwikkelen van nieuwe rassen en dat zo snel mogelijk een eind moet komen aan de octrooieerbaarheid van planten verkregen via een “essentieel biologische werkwijze”. Zij benadrukten dat ze positief staan ten opzichte van de doorverwijzing naar de Grote Kamer van Beroep in de hoop dat dit de snelste manier is om het verbod alsnog bevestigd te krijgen. Desondanks gaven ze aan er niet helemaal gerust op te zijn dat deze instantie tot een positieve uitspraak komt. In dat geval dienen ook andere opties, zoals aanpassing van het Europees Octrooiverdrag of de Europese Biotechrichtlijn bekeken te worden.

Mevrouw Heli Pihlajamaa van het EOB gaf aan dat er op dit moment 19 bezwaarprocedures tegen octrooiaanvragen op klassieke veredeling lopen. Daarnaast zijn er 250 aanvragen die nog aanhangig zijn. Al deze zaken worden voorlopig weer opgeschort in afwachting van de uitspraak van de Grote Kamer.

Het is belangrijk om te constateren dat bij de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement, en ook bij het EOB zelf, een sterke wil aanwezig is om de uitsluiting van dergelijke octrooien in stand te houden. Maar dit moet op zodanige wijze gebeuren dat dit juridisch gezien stand houdt.

In Nederland vindt op 25 april a.s. een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats over biotechnologie en kwekersrecht, waarbij minister Schouten haar zienswijze op het dossier toelicht.

Nadat op 5 december 2018 de Technische Kamer van het EOB besloot dat het besluit van het EOB om per 1 juli 2017 geen octrooien meer te verlenen op planten verkregen via klassieke veredeling, zoals vastgelegd in uitvoeringsregel 28(2), ongeldig was, ontstond een onduidelijke situatie. Het zou logisch zijn geweest als de Technische Kamer deze kwestie direct zou hebben doorverwezen naar de Grote Kamer van Beroep om op het hoogste niveau duidelijkheid te krijgen over de status van de uitvoeringsregel en over de interpretatieve verklaring van de Europese Commissie van 8 november 2016. Uit deze interpretatieve verklaring blijkt immers duidelijk dat het bij de totstandkoming van de Europese Biotechrichtlijn 98/44 nooit de bedoeling is geweest om via deze Richtlijn de octrooieerbaarheid van natuurlijke eigenschappen mogelijk te maken. Nu de Technische Kamer dit heeft nagelaten, heeft de president van het EOB besloten om deze vraag nu dan zelf voor te leggen aan de Grote Kamer.