Topsector call for proposals open

06/04/2023 - Monique van Vegchel

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren in het thema Landbouw, Water, Voedsel werken in deze oproep met elkaar samen om zo tot een invulling van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda te komen . Ook wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met Topsectoren Life Sciences & Health en Logistiek. De nieuwe projecten, waarvoor € 14,5 miljoen beschikbaar is, starten in 2023.

Landbouw, Water, Voedsel
Nederland is op veel landbouw-, water- en voedselthema’s een toonaangevend kennisland. Innovatie is belangrijk om deze positie te behouden en de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan op, onder andere, het terrein van voedselproductie, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit. De kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geeft hier richting aan middels een zestal missies en twee sleuteltechnologieën. Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven in deze agenda.

Sleuteltechnologie Biotechnologie en Veredeling
De call is dit jaar breed opengesteld. Dit houdt in dat alle projectideeën, mits die voldoen aan de voorwaarden, ingediend mogen worden. Wel heeft de Topsector prioriteiten opgesteld binnen de missies. Projecten die aansluiten bij die prioriteiten krijgen een voorkeurspositie tijdens de review.
Het ST2 programma richt zich op ontwikkeling en toepassing van generieke technologieën voor de veredeling van planten en dieren en de aanpassingen van micro-organismen. De call van 2023 roept op tot een brede openstelling van technologie-ontwikkeling.

De Sleuteltechnologie Biotechnologie en Veredeling (ST2) is het meest uitgelezen thema om veredelingsprojecten aan te koppelen. Ook dit thema is breed opengesteld; alle voorstellen zijn welkom.

Verbinding naar MMIP’s: Voor MMIP A2 (Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen) en A4 (Eiwitvoorziening voor humane consumptie) wordt nadrukkelijk gezocht naar resistentieveredeling tegen meerdere pathogenen en plagen en (eiwit)gewassen, of andere eiwitbronnen die een goed saldo opleveren voor de boer/producent, met aandacht voor de inpassing in duurzame teeltsystemen. Ook is er onder deze MMIPs en missie B (klimaatneutrale landbouw en voedselproductie) en C (Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied) behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde gewassen die beter zijn aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden.

Een private cofinanciering van 30% wordt geaccepteerd voor de ontwikkeling van ST2 technologieën voor kleine gewassen (waaronder vlinderbloemigen) waarvoor (nog) geen duidelijke business case is wordt, evenals voor Groene Veredeling.
Er wordt opgeroepen projecten in te dienen met een focus op zaadtechnologie (plant én dier).

Groene Veredeling
Groene Veredeling is een onderzoeksprogramma gericht op vragen die zowel de biologische als de gangbare sector dienen. In tegenstelling tot de standaard-voorwaarden van de TKI call, is voor Groene-Veredeling-projecten maar 30% private cofinanciering vereist.
Het onderzoek is specifiek voor vragen vanuit de biologische sector en gericht op de ontwikkeling van robuuste rassen met resistentie tegen ziekten en plagen en/of abiotische stress.
Daarnaast is het onderzoek gericht op naast kennisontwikkeling over planteigenschappen, essentieel voor rassen binnen nieuwe robuuste teeltsystemen onder low‐input condities.
Het onderzoek richt zich op voedsel‐ en rotatiegewassen (groenbemesters) en moet zowel de biologische als de gangbare sector dienen. Het gebruik van GMO‐technieken is uitgesloten.
Voor het programma Groene Veredeling is apart budget beschikbaar. U dient in uw projectvoorstel duidelijk te vermelden dat het een voorstel voor Groene Veredeling betreft.

Nieuwe mogelijkheden cofinanciering
In eerdere calls was de basisregel dat projecten voor 50% van het totale budget gefinancierd moesten worden door private partijen, waarvan minimaal de helft (dus 25% van het totale budget) in-cash. Dat is voor deze call enigszins aangepast. Het is nu mogelijk om 20% van het totale budget in-cash te laten financieren door publieke (niet-landelijke) overheden, zoals gemeenten of provinciale overheden. In dat geval moetende private partijen enkel 5% van het totale budget in-cash financieren. Deze mogelijkheid is ingevoerd om de toegankelijkheid van de call, voor met name het mkb, te bevorderen.

Indienen
Het indieningsproces bestaat uit één fase: tot uiterlijk 1 september kunnen volledige projectvoorstellen worden ingediend; medio juni verschijnt een aanmeldknop op de website.

Consultatie
U kunt dit jaar, via een consultatiegesprek, advies inwinnen over de passendheid van uw voorstel. Aanmelden voor een adviesgesprek kan tot uiterlijk 1 mei via deze link. De consultatiegesprekken vinden plaats tussen 8 en 19 mei volgens een tijdschema. Afhankelijk van de belangstelling worden zo nodig extra tijdslots gereserveerd. Adviesgesprekken worden door de organisatie ingepland en kunnen niet worden verplaatst. De TKI’s behouden zich het recht voor om verzoeken tot een adviesgesprek af te wijzen als deze onvoldoende concreet zijn of andere vragen dan passendheid of financieringsvorm betreffen.

Belangrijke documenten
- TSPPSoproepLWV2023_DEF-2Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel
- TS LeidraadPPSoproepLWV2023_DEF KIA Landbouw, Water, Voedsel
- TS formatvoorstelPPSoproepLWV2023_NL voor het indienen van een PPS-idee

Engelse versies van deze documenten volgen spoedig. Houd hiervoor de website in de gaten.

Meer info
Voor meer informatie kunt u mailen met info@landbouwwatervoedsel.nl. Natuurlijk kunt u met vragen ook contact opnemen met Monique van Vegchel.