Topsector call for proposals open

01/04/2022

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met Topsectoren Life Sciences & Health en Logistiek.

Landbouw, Water, Voedsel
Nederland is op veel landbouw-, water- en voedselthema’s een toonaangevend kennisland. Innovatie is belangrijk om deze positie te behouden en om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit. De kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geeft hier richting aan middels een zestal missies en twee sleuteltechnologieën. Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven in deze agenda.

Sleuteltechnologie Biotechnologie en Veredeling
De call is dit jaar breed opengesteld, wat inhoudt dat alle projectideeën (mits die voldoen aan de voorwaarden) ingediend mogen worden. Wel hebben de Topsector prioriteiten opgesteld binnen de missies. Projecten die aansluiten bij die prioriteiten krijgen een voorkeurspositie tijdens de review.
De Sleuteltechnologie (ST) Biotechnologie en Veredeling is het meest uitgelezen thema om veredelingsprojecten aan te koppelen. Ook dit thema is breed opengesteld: alle voorstellen zijn welkom. Bij deze ST wordt prioriteit gegeven aan voorstellen die ingaan op gecombineerde resistenties/weerbaarheid voor biotische en abiotische stress. Dergelijke projecten zouden voorrang krijgen bij de review. Nogmaals, alle projectideeën zijn welkom.

Groene Veredeling
Groene Veredeling is een onderzoeksprogramma gericht op vragen die zowel de biologische als de gangbare sector dienen. In tegenstelling tot de standaard-voorwaarden van de TKI call, is voor Groene-Veredeling-projecten maar 30% private cofinanciering vereist.
Het onderzoek is specifiek voor vragen vanuit de biologische sector en gericht op de ontwikkeling van robuuste rassen met resistentie tegen ziekten en plagen en/of abiotische stress, naast kennisontwikkeling over planteigenschappen, die essentieel zijn voor rassen binnen nieuwe robuuste teeltsystemen onder low‐input condities. Het onderzoek richt zich op voedsel‐ en rotatiegewassen (groenbemesters). Het onderzoek moet zowel de biologische als de gangbare sector dienen. Het gebruik van GMO‐technieken is uitgesloten.
Voor het programma Groene Veredeling is apart budget beschikbaar.

Budget
Er is circa € 13 miljoen per jaar beschikbaar. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, waarvan de helft vrij inzetbaar is bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen betreft WR-capaciteit (€ 7,5 miljoen) en TO2-capaciteit (€ 0,5 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research) gelabeld voor de topsectoren.

Indienen
Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een PPS-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingsdatum voor het indienen van PPS-ideeën is 15 mei 2022. De indieners krijgen daarna een advies over de eventuele verdere uitwerking van het idee tot volledig PPS-voorstel (fase twee). Hiervoor krijgen de indieners tot en met 11 september 2022 de gelegenheid. Kijk voor meer informatie, de formats voor het PPS-idee en PPS-voorstel en de link om een voorstel in te dienen op https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen. De volledige call-tekst, de leidraad en het format voor PPS-ideeën zijn ook bij dit bericht gevoegd.

Informatiebijeenkomsten
De topsectoren organiseren een tweetal webinars om de spelregels rondom deze oproep toe te lichten: wie kunnen er voorstellen indienen, waar moeten de voorstellen aan voldoen, wat houden de thema’s in en meer. Deze webinars staan gepland op dinsdag 12 april van 9.00-10.00 uur en op donderdag 14 april van 13.00-14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie.

Matchmaking op cross-over thema’s
Om cross-over projecten te stimuleren met de Topsectoren Life Sciences & Health en Logistiek worden online matchmaking bijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden plaats op donderdag 14 april van 10.00 – 11.00 uur (Topsector Logistiek) en op donderdag 21 april van 15.00 – 16.00 uur (thema Gezondheid & Zorg / Topsector Life Sciences & Health). Zie hiervoor ook de Leidraad bij de oproep (pagina 10/11). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u tijdens de bijeenkomst een korte pitch wilt geven.

Documenten
PPS-Oproep 2022 Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel 
LEIDRAAD PPS-oproep 2022 KIA Landbouw, Water, Voedsel
Format voor het indienen van een PPS-idee

Meer info
Neem voor meer informatie over deze oproep contact op met Annemarie Breukers van TKI Agri & Food via info@landbouwwatervoedsel.nl of 06-20390414.