Vrijstelling Amistar in 2023

24/04/2023 - Gea Bouwman

Na eerdere vrijstelling in 2021 en 2022 heeft de minister van LNV nu voor 2023 opnieuw vrijstelling verleend voor de inzet van het fungicide Amistar (werkzame stof: azoxystrobin) tegen de schimmelziekte zwarte roest in de zaadteelt van Engels raaigras.

Onder andere door veranderende klimaatomstandigheden neemt de ziektedruk door zwarte roest de laatste jaren toe, terwijl er steeds minder fungiciden in graszaadteelt zijn toegelaten. Er is nog één middel regulier toegelaten in graszaadteelt om zwarte roest te bestrijden (Prosaro; werkzame stoffen tebuconazool en prothioconazool), dat ook slechts 1 maal per jaar in een dosering van 1 l/ha toegepast mag worden. Dit is bij de huidige ziektedruk onvoldoende: reden voor de Werkgroep Graszaad en Graszoden om weer een vrijstelling aan te vragen voor Amistar.

Onderzoek en toelating
De Werkgroep laat al enkele jaren onderzoek uitvoeren om geschikte nieuwe middelen te vinden en overlegt met gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten over de mogelijkheden voor toelating. Dat is lastig, omdat de eisen voor toelating, en daarmee ook de kosten, hoog zijn; terwijl de graszaadteelt voor de fabrikanten een kleine afzetmarkt is.

Voor Amistar is het toelatingsdossier inmiddels compleet, maar heeft het Ctgb vanwege capaciteitsproblemen een stop op het in behandeling nemen van aanvragen. Ter overbrugging naar een reguliere toelating moeten we daarom een beroep doen op de vrijstellingsregeling van maximaal 120 dagen per jaar.

Voorwaarden
De vrijstelling van Amistar treedt 1 mei 2023 in werking en vervalt op 28 augustus 2023. Er mag 2 keer 1 l/ha worden toegepast. Als toepassingsvoorwaarde is bij percelen die grenzen aan oppervlaktewater het gebruik van een driftreducerende techniek uit tenminste de klasse DRT95 voorgeschreven. Zie voor het volledige besluit en de toepassingsvoorwaarden de publicatie in de Staatscourant

Werkgroep Graszaad en Graszoden
De Werkgroep Graszaad en Graszoden is een onafhankelijke werkgroep die tot doel heeft om de teelt van graszaad en graszoden te ondersteunen en te bevorderen door onderzoek en voorlichting. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf graszaadbedrijven in Nederland, twee graszaadtelers (van LTO en een graszaadstudieclub) en twee vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden. De werkgroep wordt ondersteund door Plantum.