Vrijstelling Fox in graszaad

18 februari 2019 - Gea Bouwman

Op verzoek van Plantum heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opnieuw een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Fox 480 SC (werkzame stof: bifenox) voor de bestrijding van de onkruiden ereprijs, akkerviooltje en dovenetels in graszaadteelt. De vrijstelling is van kracht vanaf 1 maart 2019 en vervalt op 30 april 2019. Fox mag één maal (per 12 maanden) worden toegepast, in een dosering van 0,65 l/ha. Er gelden een aantal toepassingsvoorwaarden zoals geen beweiding of vervoedering van het gewas binnen drie maanden na toepassing. Er is één extra restrictiezin toegevoegd ten opzichte van vorig jaar:


“Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten en planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.”


Zie voor het volledige besluit, de voorwaarden en overwegingen de publicatie in de Staatscourant.

Inzet op reguliere toelating
Plantum heeft de vrijstelling aangevraagd op verzoek van de Werkgroep Graszaad en Graszoden, en in samenwerking met de toelatinghouder van het middel Adama. We blijven ons gezamenlijk inspannen om reguliere toelating voor Fox in graszaadteelt te realiseren. Adama heeft een uitbreidingsaanvraag voor de kleine graszaadsoorten ingediend. Engels raaigras wordt niet erkend als ‘kleine toepassing’ en moet daarom via een ‘gewone’ uitbreidingsaanvraag aangevraagd worden. Daarvoor wordt momenteel nog aanvullend werkzaamheidsonderzoek gedaan met de lage dosering van 0,65 l/ha. Dit wordt gefinancierd door de werkgroep en door het Fonds Kleine Toepassingen. Daarnaast blijven we ons inzetten voor erkenning van de totale graszaadteelt als ‘kleine toepassing’.